DNA test

V časti rodové vetvy je uvedených viacero vetiev Faškovcov. Sú to ucelené skupiny, v rámci ktorej sú si všetci členovia navzájom príbuzní a majú známeho spoločného predka. Nemáme však zistenú príbuznosť medzi jednotlivými vetvami navzájom. Bránia tomu chýbajúce písomné pramene, resp. nedostatočná výpovedná hodnota existujúcich prameňov. Stále existujú určité možnosti, aj keď nie veľké, že sa podarí pomocou buď novo nájdených alebo detailným preskúmaním už pozeraných prameňov niektoré spojitosti medzi vetvami preukázať. Keďže členovia niektorých vetiev žili spolu v rovnakej oblasti a to aj niekoľko storočí, predpokladáme, že tam blízka príbuznosť bude.
Len nedávno sa objavila nová možnosť na zistenie príbuznosti osôb. Je to DNA test. Určite ste o ňom už počuli, v súčasnosti sa už bežne využíva napr. na určenie otcovstva alebo v kriminalistike. Dá sa však použiť aj pri skúmaní rodokmeňov. Skúma sa takzvaná Y-DNA (deoxiribonukleová kyselina chromozómu Y), ktorá sa prenáša vždy len z otcov na synov, teda podobne ako priezvisko. Preto sa takto dá po vykonaní testu stanoviť, či viaceré osoby s rovnakým priezviskom mali v minulosti spoločného predka a dá sa aj orientačne určiť, asi pred koľkými generáciami ten spoločný predok žil. Robí sa to skúmaním DNA vzorky osoby, na ktorú sa používa výter zo slín skúmanej osoby. Nižšie sú uvedené dva články z periodika Genealogicko-heraldický hlas č. 2/2006, ktoré sa tejto téme venujú. V prvom pán Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. píše o genetických testoch v genealogickom výskume, opisuje tu podrobne fungovanie DNA a spôsoby jej využitia pri skúmaní rodov. Druhý článok napísala pani Megan Smolenyak, ktorá na príklade vlastnej rodiny predstavuje testovanie príbuznosti, jeho výsledky a aj možné úskalia, ktoré tento výskum prináša.
Oba tieto články ma už pred pár rokmi zaujali a povedal som si, že raz musíme takýmto spôsobom preskúmať aj Faškovcov. V novembri 2011 sa v Martine uskutočnil seminár Genealogicko-heraldickej spoločnosti, ktorého som sa zúčastnil. So svojim príspevkom tam vystúpil aj spomínaný pán Ferák. Tento príspevok na opätovne nakopol a už cestou domov som sa rozhodol pokúsiť sa tento projekt aj uskutočniť. Ešte ten večer som oslovil všetkých príbuzných a menovcov Faškovcov, či by mali záujem sa zúčastniť na tomto projekte buď ako testované osoby, alebo naň aj finančne prispieť. Reakcie boli rôzne, ale prevažne pozitívne a preto som sa do projektu pustil. Na nasledovných podstránkach je uvedený časový postup realizácie tohto projektu a aj výsledky testovania.