Jančiar

Línia Jančiar

Pre túto líniu sa v matrike v minulosti používalo prímeno Jančiar (Od Jančiarov). Zrejme prvým nositeľom tohto prímena bol Daniel Faško (1763-1814), ktorý bol synom Jána, zrejme preto prímeno Jančiar, teda Jánov (Jančov) syn. V súčasnosti všetci jeho potomkovia používajú priezvisko Faško.
Prvý výskyt prímena Jančiar sa nachádza v sčítaní z roku 1814. V dome č. 1 býval okrem iných aj „Jano Danou“ (1790-1859), syn horeuvedeného Daniela. V dome č. 2 ešte v roku 1814 žil aj Daniel ako „Dano Jancsjar“ (1763-1814), ktorý v tom istom roku zomrel. V nasledovných rokoch sa tu už uvádza jeho vdova „Susa Danova“, a jeho synovia Martin, Matej, Filip, Jozef, Štefan, najmladší maloletý syn Daniel ešte nebol uvedený.
Ďalší výskyt prímena Jančiar je v sčítaní z roku 1828, keď vo Filipove bol dom č. 1 označený menom „Do Starich Jancsiarou“ a dom č. 2 menom „Do nowich Jancsiarov“. V domoch bývali deti horeuvedeného Daniela, ktorý už vtedy nežil. V dome č. 1 bývali Danielovi synovia Ján (1790-1859) a Filip (1800-1864). V dome č. 2 bývala Zuzana, vdova po Danielovi aj s ďalšími synmi – Martinom (1792-1831), Matejom (1795-1873), Štefanom (1807-1847) a Danielom (1810-1866). Jozef, ďalší z Danielových synov, už vtedy žil vo Valaskej.
Daniel, syn Jána, mal aj staršieho brata Mateja (1753-1816), ktorý bol tiež v sčítaní označený prímením Jančiar. Keďže však jeho potomci začali používať aj nové prímeno Šimon, uvádzam ich v samostatnej Línii Šimon.
V matrike sa prímeno Jančiar objavilo len dva krát – v roku 1859 pri úmrtí Jána (1790-1859), Danielovho syna a v roku 1856 pri Jánovej dcére Zuzane. Potom sa už nevyskytovalo a až v dvadsiatom storočí je známe v ústnom podaní v jednej rodine, potomkoch horeuvedeného Danielovho syna Mateja (1795-1873). Namiesto prímena Jančiar sa začali postupne Danielovi potomkovia používať nové prímená, podľa ktorých som členov tejto línie rozdelil na rodiny. Na obrázku nižšie je ukážka zápisu z roku 1859.
V tejto línii sa však pár krát vyskytlo aj niekoľko prímení, ktorých výskyt som zaznamenal len pri jednotlivých osobách a ich potomkovia ich už asi ďalej nepoužívali.
Jeden Danielov vnuk z Filipova je v roku 1869 v matrike označený prímenom "do Muranici". Volalo sa tak k nemu zrejme preto, že mal murovaný dom, ktorý bol v tom čase v prevažne drevenej dedine určite výnimkou.
Ďalší Danielov vnuk z Filipova je v roku 1906 v matrike označený prímenom Geleta (resp. Peleta?). Slovom geleta (geletka) sa označovala drevená nádoba na mlieko a mliečne výrobky. Volali ho tak možno preto, že vyrábal mliečne výrobky alebo tieto nádoby, prípadne posmešne, že vyzeral ako Geleta? Čo je však zaujímavé, aj v súčasnosti sa vo Filipove vyskytuje prímeno Geletka, patrí však k priezvisku Javorčík, či rovnaké prímeno v týchto rodinách má súvislosť, to sme neskúmali.
Línia sa ďalej rozvetvovala, preto podrobnejšie informácie nájdete pri jednotlivých rodinách, nazvaných podľa prímen, ktoré používali, resp. v prípade, ak sa z Beňuša odsťahovali, tak nazvaných podľa zakladateľov týchto rodín.

linia janciar

Výskyt pomenovania Jančiar v matrike zomrelých z roku 1859
(zdroj:www.familysearch.org)
Priložený súbor: 

Rodiny v tejto línii

Rodina Filip 1850 - Brezno, Pohronská Polhora

Predkom tejto rodiny je Filip Faško (1850-1909) z Filipova. Jeho otcom bol Peter Faško, ktorého bratia boli predkami rodín Cifrík, Dídaj a Chrmaj (Ján) resp. rodiny Škríp (Jozef).
Filip zrejme ešte ako slobodný odišiel slúžiť do Brezna. Tu sa aj v roku 1873 oženil a usadil sa. Pri rodine nemám zaznamenané používanie žiadneho prímena, pretože sa z Filipova odsťahovali a na odlíšenie od iných Faškovcov to už nebolo potrebné.

Rodina Cifrík (Od Cifríkov), Dídaj (Od Dídajov), Chrmaj (Od Chrmajov)

Predkom tejto rodiny je Ján Faško (1824-1880) z Filipova. Jeho bratia boli predkami rodín Filip 1850 (Peter) resp. Škríp (Jozef). Ich otec Ján bol z línie Jančiar.
Zo začiatku sa v matrike pri tejto rodine niekoľko krát vyskytlo prímeno Šramo (Šranuc?) a to v rokoch 1880 (úmrtie zakladateľa rodiny Jána) až 1941 (jeho vnuk Ján). Význam tohto prímena nie je jasný.

Rodina Manoš (Od Manošov) a Krčmár (Od Krčmárov)

Predkom tejto rozvetvenej rodiny je Jozef Faško (1842-1910) z Filipova, syn Jakuba z línie línie Jančiar. Čo je zaujímavé pri mnohopočetných rodinách v minulosti, Jozef a ani jeho otec Jakub nemali dospelých bratov.

Rodina Škríp (Od Škrípov)

Predkom tejto malej rodiny je Jozef Faško (1828-1878) z Filipova, syn Jána z línie Jančiar. Jeho bratia boli predkami rodín Filip 1850 (Peter) resp. Cifrík, Dídaj a Chrmaj (Ján).
Prvý krát sa prímeno Škríp v matrike uvádza v roku 1873 pri horeuvedenom Jozefovi a potom už aj pri jeho potomkoch, vyskytlo sa aj v katastri nehnuteľností.

Rodina Končiš (Od Končišov), Palík (Od Palíkov), Mačic (Od Mačicov), Jančiar (Od Jančiarov), Zemko (Od Zemkov)

Predkom tejto viacmennej rodiny je Matej Faško (1795-1873) z Filipova, syn Daniela z línie Jančiar. Martin mal viacerých bratov, ktorí sú predkovia všetkých ostatných rodín v tejto vetve.

Rodina Jozef 1802 - Valaská

Rodina je nazvaná podľa Jozefa Faška (1802-1878), narodeného vo Filipove. Jeho otcom bol Daniel Faško z línie Jančiar a jeho bratmi boli predkovia všetkých ostatných rodín v tejto línii.
Jozef žil v roku 1821 ešte v rodičovskom dome vo Filipove, v roku 1823 sa ale oženil s Máriou z Valaskej, kde sa aj po svadbe usadili. Keďže vo Valaskej v tom čase nežili iní Faškovci, rodina nepoužívala žiadne prímeno.

Rodina Daniel 1810 - Brezno

Predkom tejto rodiny bol Daniel Faško (1810-1866), najmladší syn Daniela Faška st. z Filipova, pochádzajúceho z línie Jančiar. Ostatní bratia Daniela ml. sa stali predkami všetkých ostatných rodín v tejto línii.
Daniel ml. celý život prežil vo Filipove, ale jeho potomkovia sa postupne usadili v Brezne a aj preto sa pre nich nevžilo žiadne prímeno.
Zrejme prvý odišiel do Brezna starší syn Filip, niekedy medzi rokmi 1873-1884. Mal len jedného malého syna, takže ním táto rodina nepokračovala.